Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Onderzoek bijkomend bedrijventerrein Ieper

Onderzoek bijkomend bedrijventerrein Ieper
Lokaal @ Vlaams Belang

Nancy Six stelde tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019 een vraag aan de betrokken schepen n.a.v. de berichtgeving over een nieuw onderzoek waar bedrijventerreinen kunnen bijkomen. Hieronder kan u de vraag van onze fractieleider lezen:

"Begin deze maand verscheen in de pers plotseling berichtgeving dat nadat het dossier Reigersburg is vastgelopen het nieuwe Ieperse stadsbestuur wil onderzoeken waar er bedrijventerreinen kunnen bijkomen. De nieuwe meerderheid zou samen met het provinciebestuur onderzoeken hoe de stad verder kan ontwikkelen . Volgens de pers zou de stad om uit het juridisch kluwen rond Reigersburg te geraken opnieuw andere mogelijke locaties voor nieuwe ondernemingen onderzoeken. Er zouden hierbij minstens acht potentiële locaties voor lokale en regionale industrie worden onderzocht.

Met het PRUP ‘Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper’, goedgekeurd op 6 juli 2009, werd de afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied van Ieper en het omliggende buitengebied nochtans verankerd. Om regionale bedrijvigheid in Ieper een plek te geven werd er enerzijds binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied 13 ha bestemd als uitbreiding van het bedrijventerrein Ieperleekanaal. Anderzijds werd het eerste PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Ieper’ opgemaakt voor de site Reigersburg. Dit PRUP werd op 28 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen, maar werd op 13 januari 2018 – zoals aangehaald - vernietigd door de Raad van State.

In het kader van de totstandkoming van dit laatste – vandaag vernietigde - PRUP werd door het provinciebestuur opdracht gegeven aan het Studiebureau Adoplan BVBA uit Deinze een alternatievenonderzoek/locatieonderzoek uit te voeren met volgende motivatie : “Het provinciaal RUP Kleinstedelijk gebied Ieper werd door de minister goedgekeurd met een bedrijventerrein dat beperkt is in oppervlakte (13 ha bruto). Dit wil zeggen dat er in het goedgekeurde PRUP “Kleinstedelijk Gebied Ieper” onvoldoende bedrijventerrein werd bestemd om een voldoende aanbodbeleid te voeren. Bijkomend werd in dit goedgekeurde PRUP “Kleinstedelijk Gebied Ieper” de site Reigersburg opgenomen als een te vrijwaren gebied voor stedelijke ontwikkeling. Door de deputatie werd beslist om een nieuwe afweging te maken van mogelijke zoeklocatiesom tot een oplossing voor het aanbodbeleid om bijkomend 36 ha bruto oppervlakte als regionaal bedrijventerrein te kunnen bestemmen. Dit locatieonderzoek was een voorstudie van het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Ieper (Reigersburg) waarin deze locatie als beste locatie naar voor kwam.

Uiteindelijk werd een voorstudie uitgevoerd die om een ruimtelijke afweging mogelijk te maken 8 zoeklocaties selecteerde en onderzocht. Deze studie door het Studiebureau Adplan BVB was goed voor méér dan 500 blz voorbereidend studiewerk.

Het is dan ook met enige verbazing dat ik kennis neem in de pers van een nieuw onderzoek met opnieuw het cijfer van 8 potentiële sites voor lokale en regionale industrie en dit dus door of in samenwerking met het provinciebestuur.

Ik had de schepen dan ook willen vragen :

1.In welke context kadert het door het Ieperse stadsbestuur aangekondigde onderzoek naar 8 locaties voor bedrijvigheid in Ieper waarbij uitdrukkelijk ook verwezen wordt naar het huidig provinciebestuur ?

2.Hoe valt dit te rijmen met het uitvoerig alternatievenonderzoek/locatieonderzoek in het kader van het eerste PRUP Reigersburg ? Want aan zo’n onderzoek hangt uiteraard een kostenplaatje….."

Uit het antwoord van de schepen kunnen we concluderen dat de vorige studie weggegooid zal worden en dat alles kadert in de herziening van de kleinstedelijke afbakening Ieper waar alles nog eens wordt overgedaan....Kafka...